Fundacja Biegaj dla Zdrowia

 

Fundacja Biegaj dla Zdrowia została założona w celu zorganizowania Biegu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Bieg ma być cykliczną, coroczną imprezą sportową organizowaną na rozpoczęcie roku akademickiego.

Fundacja ma następujące cele:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. upowszechnianie ochrony i promocji zdrowia,
 3. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 4. popieranie wszechstronnego rozwoju i promowania nauki, oświaty oraz kultury polskiej,
 5. wspieranie dzieci i młodzieży;
 6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. propagowanie i popieranie wszelkich inicjatyw związanych z pomocą charytatywną,
 9. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie, organizowanie i prowadzenie inicjatyw o charakterze sportowym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
 2. kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną;
 3. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją kultury fizycznej;
 4. udzielanie pomocy i wspieranie klubów i organizacji sportowych oraz trenerów;
 5. utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej;
 6. współpracy w dziedzinie kultury fizycznej z zagranicą;
 7. działalność w zakresie wspierania, edukacji, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych, a także dorosłych sportowców;
 8. tworzenie i prowadzenie portali internetowych o tematyce kultury fizycznej, rozwoju i samodoskonalenia;
 9. promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania;
 10. wspieranie kultury fizycznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli m.in. darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie organizacji zawodów sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów osób niepełnosprawnych;
 11. prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną.

 

Zarząd Fundacji:

Tomasz Zatoński

Tomasz Wróbel

Joanna Rymaszewska

Krystian Puła

 

Adres:
ul. Cesarzowicka 38, 52-408, Wrocław

 

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000555855

Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 361372377

Urząd Skarbowy – nr NIP: 894-30-61-901

Nr konta – Raiffeisen Bank Polska S.A.: 21175000120000000029151717